Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

 

Το Γραφείο Campus France Ελλάδος (εφεξής « Γραφείο Campus France ») σέβεται την ιδιωτική ζωή των επαφών του – τις οποίες αποκτά μέσω υποβολής φακέλων ή στο πλαίσιο αποστολών, συνεργασιών, συλλογής υποψηφιοτήτων, κλπ – και αντιμετωπίζει τα προσωπικά δεδομένα που του παρέχονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα συλλέγονται με την απαιτούμενη επιμέλεια, σύμφωνα με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στις χώρες όπου δραστηριοποιείται το Γραφείο Campus France. Το Γραφείο Campus France ενεργεί ως “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” για τα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») ενημερώνει αφενός, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Γραφείο Campus France, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») που αφορούν συγκεκριμμένα άτομα (πελάτες, προμηθευτές, εμπορικές επαφές, ασκούμενους, συνεργάτες, μισθωτούς εργαζόμενους, υποψήφιους, κλπ. – εφεξής « Εσείς » ή « Το δικό σας » / « Τα δικά σας ») και αφετέρου, σχετικά με τα μέσα που διαθέτει για τον έλεγχο αυτής της χρήσης και την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων ως προς τη χρήση αυτή. 

I – Ταυτότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων ορίζεται το Γραφείο Campus France.

Με ταχυδρομική διεύθυνση: Σίνα 31, 10680 Αθήνα, Ελλάδα

Και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: athenes@campusfrance.org

II – Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται

Το Γραφείο Campus France συλλέγει αποκλειστικά Προσωπικά Δεδομένα που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Το Γραφείο Campus France συλλέγει δεδομένα με αποκλειστικό σκοπό την ορθή λειτουργία του και την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, επαγγελματικών συναντήσεων, υποβολής φακέλων, συνεργασιών, συλλογής υποψηφιοτήτων, επισκέψεων των εγκαταστάσεών του, πλοήγησης στην ιστοσελίδα του, κλπ.   

Τα είδη των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται εξαρτώνται από το πλαίσιο των άμεσων και/ή έμμεσων συναλλαγών σας με το Γραφείο Campus France. Τα Προσωπικά Δεδομένα που ενδέχεται να συλλεχθούν περιλαμβάνουν τα εξής: 

Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιότυπου),

Οικονομικά στοιχεία (πληροφορίες πληρωμής, διεύθυνση χρέωσης και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού),

Πληροφορίες που σχετίζονται με την επαγγελματική και την προσωπική σας ζωή,

Δημογραφικά στοιχεία (φύλο, χώρα προέλευσης και προτιμώμενη γλώσσα).

Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα τρίτων προσώπων, αναγνωρίζετε και δηλώνετε ρητώς ότι έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων αυτών από το Γραφείο Campus France, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.  

Αυτόματη συλλογή δεδομένων: κατά τη χρήση ή την αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα, το Γραφείο Campus France λαμβάνει και αποθηκεύει τις πληροφορίες που προκύπτουν από την εν λόγω δραστηριότητα καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ή μέσω κινητού τηλεφώνου. Ενδεικτικά, όπως συνηθίζεται σε όλες σχεδόν τις ιστοσελίδες, οι πληροφορίες που λαμβάνει το Γραφείο Campus France μέσω του προγράμματος περιήγησης, είναι οι εξής: η διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, ο τύπος φυλλομετρητή (browser), η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε καθώς και η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο Γραφείο Campus France να επικοινωνεί μαζί σας και να κατανοεί καλύτερα τις προτιμήσεις σας.

III – Τρόποι συλλογής Προσωπικών Δεδομένων 

Το Γραφείο Campus France ενδέχεται να συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται απευθείας από εσάς. Η συλλογή και η επεξεργασίων των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα,

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο,

Αίτηση παροχής πληροφοριών και λοιπά έντυπα,

Αλληλογραφία με το Γραφείο Campus France,

Συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις, προωθητικές ενέργειες και λοιπές ανακοινώσεις,

Σύναψη συμβάσεων με το Γραφείο Campus France ;

Υποβολη υποψηφιοτητων.

Το Γραφείο Campus France μεριμνά για την τήρηση των αρχών της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού. Κατά συνέπεια, συλλέγονται αποκλειστικά Προσωπικά Δεδομένα που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

IV –  Νομικό πλαίσιο συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Το Γραφείο Campus France επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα στις περιπτώσεις προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχετε συναινέσει στην επεξεργασία με σαφή καταφατική ενέργεια που καταδεικνύει την ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν επιγνώσει και σαφή συμφωνία σας για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.

Όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, και όταν η επεξεργασία αποσκοπεί:

 • στη σύνταξη, διαχείριση και παρακολούθηση αρχείων πελατών,
 • την είσπραξη οφειλών,

Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους και τους κανονισμούς, όταν η επεξεργασία των δεδομένων από το Γραφείο Campus France αποσκοπεί:  

 • Στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, 
 • Στην τιμολόγηση,
 • Στην τήρηση λογιστικών στοιχείων,

Όταν η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για το έννομο συμφέρον του Γραφείο Campus France  (πχ: ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων).

V – Σκοποί συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Ανάλογα με την περίπτωση, τα Προσωπικά Δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Τη διαχείριση υφιστάμενων/δυνητικών πελατειακών σχέσεων (αρχεία, αποστολές, συνεργασίες, κλπ.),
 • Την προσέλκυση νέων πελατών και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες (έρευνες ικανοποίησης πελατών, στατιστικές προβλέψεις και αναλύσεις, κλπ.),
 • Τη διοργάνωση, εγγραφή, αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσκλήσεων για δράσεις και εκδηλώσεις του Γραφείου Campus France (πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία του Γραφείου Campus France, θεματικές ενημερώσεις, ενημερωτικό υλικό, κλπ.).

Το Γραφείο Campus France ενδέχεται να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία και για διοικητικούς σκοπούς.

Τα Προσωπικά Δεδομένα ουδέποτε δύνανται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης.

Το Γραφείο Campus France δεν γνωστοποιεί ούτε διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει σε τρίτα πρόσωπα, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται στους εκτελών επεξεργασία και σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό του Γραφείου Campus France στο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν αρχικά, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων όπως παροχή υπηρεσιών, προσέλκυση νέων πελατών και αλληλεπίδραση με τους πελάτες, διαχείριση υφιστάμενων/δυνητικών πελατειακών σχέσεων, διοργάνωση, εγγραφή, αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσκλήσεων για δράσεις και εκδηλώσεις του Γραφείου Campus France,      

Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται σε εντεταλμένους φορείς στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου ή επιθεώρησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

VI – Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το Γραφείο Campus France μέριμνα για την προστασία και την ασφαλή τήρηση των Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό την αποτροπή τυχαίας ή σκόπιμης τροποποίησης, καταστροφής και αποκάλυψής τους σε μη δικαιούμενα πρόσωπα.

Τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι εκτελών επεξεργασία για λογαριασμό του Γραφείου Campus France υπόκεινται στην προαναφερθείσα υποχρέωση ασφάλειας και τήρησης εμπιστευτικότητας που απαγορεύει ρητά τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους τα Προσωπικά Δεδομένα τους διαβιβάστηκαν, όπως συγκεκριμμένα, την εμπορική εκμετάλλευση των Προσωπικών Δεδομένων ή την κοινοποίησή τους σε τρίτους. 

Η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται πάντοτε σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όταν η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους κρίνεται απαραίτητη και/ή εξουσιοδοτείται, το Γραφείο Campus France λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι αυτά τα τρίτα μέρη δεσμεύονται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του Γραφείου Campus France, όσον αφορά την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, και απαιτεί συμβατικές εγγυήσεις για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται για τους σκοπούς για τους οποίους έχετε συναινέσει, με την απαραίτητη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια.

Το Γραφείο Campus France έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.  

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση αποδεδειγμένης παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων που ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, το Γραφείο Campus France δεσμεύεται να καταγγείλει στην αρμόδια εποπτική αρχή την εν λόγω παραβίαση, και όταν αυτό απαιτείται από την σχετική νομοθεσία, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων.

VII – Διάρκεια αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων

Το Γραφείο Campus France διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, εκτός εάν η σχετική νομοθεσία επιβάλλει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αρχειοθέτησης, διατήρησης ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων, και/ή ανωνυμοποίησης.  

Το Γραφείο Campus France εφαρμόζει τις παρακάτω περιόδους διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων:

Τα Προσωπικά Δεδομένα δυνητικών πελατών διατηρούνται για 3 έτη, εφόσον δεν έχει προηγηθεί συμμετοχή ή εγγραφή σε εκδηλώσεις ή δράσεις του Γραφείου Campus France,

Τα Προσωπικά Δεδομένα υποψηφίων διατηρούνται για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την επεξεργασία της υποψηφιότητας και για διάρκεια 3 ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής (εκτός εάν έχει αποκτηθεί συναίνεση των υποκειμένων για επέκταση της εν λόγω διάρκειας),

Τα Προσωπικά Δεδομένα που καταχωρούνται σε βάσεις δεδομένων διατηρούνται για 1 χρόνο από την ημερομηνία της τελευταίας σύνδεσης.

VIII –  Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 • Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε από το Γραφείο Campus France αν τα Προσωπικά Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας, να γνωρίζετε τις συνθήκες της επεξεργασίας τους, καθώς και να λάβετε ηλεκτρονικό αντίγραφο. Εχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από το Γραφείο Campus France τη διόρθωση, το ταχύτερο δυνατόν, των Προσωπικών Δεδομένων σας. Τέλος, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Γραφείο Campus France τη διαγραφή, το ταχύτερο δυνατόν, των Προσωπικών Δεδομένων σας,  εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • Επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, 
 • Θεωρείτε και δύνασθε να αποδείξετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προς εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.

 

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων,
 • Όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς του Γραφείου Campus France αλλά τα στοιχεία αυτά παραμένουν στην κατοχή του,
 • Όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία που είναι απαραίτητη με βάση τα έννομα συμφέροντα του Γραφείου Campus France.

 

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 

Το Γραφείο Campus France επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα με βάση προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ανάκληση αυτή έχει μελλοντική ισχύ και δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Εαν παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλει το Γραφείο Campus France για τη διασφάλιση του απορρήτου των Προσωπικών σας Δεδομένων, κρίνετε ότι αυτό δεν διαφυλάσσονται δεόντως, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή. Αναλυτικός κατάλογος των εποπτικών αρχών προστασίας δεδομένων διατίθεται στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

IX – Τρόποι άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και/ή για να ασκήσετε τα δικαιώματα  που περιγράφονται ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση athenes@campusfrance.org, ή ταχυδρομικά, αποστέλλοντας σχετική επιστολή συνοδευόμενη από αντίγραφο εγγράφου ταυτότητος στην ηλεκτρονική διεύθυνση athenes@campusfrance.org.  

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι πληροφορίες παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου όταν αυτό είναι δυνατό, ή με άλλο τρόπο εφόσον ζητηθεί ρητά. 

Αν το Γραφείο Campus France δεν ανταποκριθεί στο αίτημά σας, θα ενημερωθείτε για τους λόγους αυτής της αδυναμίας. Θα έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή και/ή το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής. 

X – Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου υπόκειται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.